Bữa Điểm Tâm

Bữa Điểm Tâm


BANH MY OP LA PATE

  0

25.000,00 ₫ 25000.0 VND

BO BIT TET

  0

45.000,00 ₫ 45000.0 VND

BO BIT TET OP LA

  0

50.000,00 ₫ 50000.0 VND

BO BIT TET OP LA PATE

  0

52.000,00 ₫ 52000.0 VND

BO BIT TET THAP CAM

  0

55.000,00 ₫ 55000.0 VND

XUC XICH NUONG

  0

30.000,00 ₫ 30000.0 VND

HU TIEU NAM VANG

  0

HU TIEU SUON

  0

NUI GIO HEO

  0

35.000,00 ₫ 35000.0 VND

NUI SUON

  0

35.000,00 ₫ 35000.0 VND

BANH CANH GIO HEO

  0

35.000,00 ₫ 35000.0 VND

BANH CANH SUON

  0

35.000,00 ₫ 35000.0 VND

HU TIEU BO KHO

  0

40.000,00 ₫ 40000.0 VND

Bán
BANH MY OP LA PATE
25.000,00 ₫ 25000.0 VND
Bán
BO BIT TET
45.000,00 ₫ 45000.0 VND
Bán
BO BIT TET OP LA
50.000,00 ₫ 50000.0 VND
Bán
BO BIT TET OP LA PATE
52.000,00 ₫ 52000.0 VND
Bán
BO BIT TET THAP CAM
55.000,00 ₫ 55000.0 VND
Bán
XUC XICH NUONG
30.000,00 ₫ 30000.0 VND
Bán
NUI GIO HEO
35.000,00 ₫ 35000.0 VND
Bán
NUI SUON
35.000,00 ₫ 35000.0 VND
Bán
BANH CANH GIO HEO
35.000,00 ₫ 35000.0 VND
Bán
BANH CANH SUON
35.000,00 ₫ 35000.0 VND
Bán
HU TIEU BO KHO
40.000,00 ₫ 40000.0 VND