Tất cả các món


AM TRA BAC

  0

20.000,00 ₫ 20000.0 VND

BAC XIU DA

  0

18.000,00 ₫ 18000.0 VND

BAC XIU NONG

  0

18.000,00 ₫ 18000.0 VND

BANH MY OP LA PATE

  0

25.000,00 ₫ 25000.0 VND

BO BIT TET

  0

45.000,00 ₫ 45000.0 VND

BO BIT TET OP LA

  0

50.000,00 ₫ 50000.0 VND

BO BIT TET OP LA PATE

  0

52.000,00 ₫ 52000.0 VND

BO BIT TET PATE

  0

50.000,00 ₫ 50000.0 VND

BO BIT TET THAP CAM

  0

55.000,00 ₫ 55000.0 VND

CA CAO DA

  0

28.000,00 ₫ 28000.0 VND

CA CAO NONG

  0

28.000,00 ₫ 28000.0 VND

CA CAO SUA DA

  0

30.000,00 ₫ 30000.0 VND

CA CAO SUA NONG

  0

30.000,00 ₫ 30000.0 VND

CA HUONG CHIEN SA

  0

CAI NGOT LUOC

  0

CA MO CHIEN SA OT

  0

CAM SUA

  0

37.000,00 ₫ 37000.0 VND

CANH BI XANH NAU THIT BAM

  0

Bán
AM TRA BAC
20.000,00 ₫ 20000.0 VND
Bán
BAC XIU DA
18.000,00 ₫ 18000.0 VND
Bán
BAC XIU NONG
18.000,00 ₫ 18000.0 VND
Bán
BANH MY OP LA PATE
25.000,00 ₫ 25000.0 VND
Bán
BO BIT TET
45.000,00 ₫ 45000.0 VND
Bán
BO BIT TET OP LA
50.000,00 ₫ 50000.0 VND
Bán
BO BIT TET OP LA PATE
52.000,00 ₫ 52000.0 VND
Bán
BO BIT TET PATE
50.000,00 ₫ 50000.0 VND
Bán
BO BIT TET THAP CAM
55.000,00 ₫ 55000.0 VND
Bán
CA CAO DA
28.000,00 ₫ 28000.0 VND
Bán
CA CAO NONG
28.000,00 ₫ 28000.0 VND
Bán
CA CAO SUA DA
30.000,00 ₫ 30000.0 VND
Bán
CA CAO SUA NONG
30.000,00 ₫ 30000.0 VND
Bán
CAM SUA
37.000,00 ₫ 37000.0 VND